Poniżej udostępniamy polecenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zasad postępowania w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

polecam wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa małopolskiego

odstąpienie w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od żądania przez komisje rekrutacyjne przedłożenia przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka biorącego udział w rekrutacji zaświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium dotyczącego odbycia obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub potwierdzającego zwolnienie z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Polecam, aby weryfikacja spełnienia tego kryterium była dokonywana w oparciu o inne dokumenty (np. stosowne wpisy w książeczkach szczepień) bądź w oparciu np. o stosowne oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dzieci biorących udział w rekrutacji.

W razie pytań i wątpliwości prosmy o kontakt telefoniczny  (12 6453635) lub mailowy (przedszkole63@onet.eu)